สำหรับอาจารย์/ผู้สอน

เป็นผู้นำคุณภาพการให้บริการงานวิชาการและงานทะเบียนชั้นนำในระดับภูมิภาค

  1. กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  2. พัฒนาระบบกลไกในการให้บริการ ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
  1. เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  2. เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบกลไกในการให้บริการ ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
  1. มีระบบกลไก การปฏิบัติงาน การให้บริการ และการบริหารงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
  2. บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร