กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่
12 พฤศจิกายน 2561 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยวิทยาลัยการแพทย์ฯ
  • โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  • โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
3 ธันวาคม 2561 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยคณะมนุษย์ศาสตร์
4 ธันวาคม 2561 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยคณะมนุษย์ศาสตร์
20 ธันวาคม 2561 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยคณะมนุษย์ศาสตร์
  • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
17 มกราคม 2562 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2019" สัญจร ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
23 มกราคม 2562 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2019" สัญจร ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • หอประชุมโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
30 มกราคม 2562 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2019" สัญจร ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • หอประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


 
CRRU OPEN HOUSE 2018
ติดต่อเรา

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 6018 ต่อ 200

: CRRUADMISSION