กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่
17 มกราคม 2562 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2019" สัญจร ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
23 มกราคม 2562 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2019" สัญจร ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • หอประชุมโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
24 มกราคม 2562 MS Road Show ครั้งที่ 4 โดยคณะวิทยาการจัดการ
 • โรงเรียนนครวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
25 มกราคม 2562 MS Road Show ครั้งที่ 4 โดยคณะวิทยาการจัดการ
 • โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
30 มกราคม 2562 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2019" สัญจร ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • หอประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
31 มกราคม 2562 MS Road Show ครั้งที่ 4 โดยคณะวิทยาการจัดการ
 • โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
1 กุมภาพันธ์ 2562 MS Road Show ครั้งที่ 4 โดยคณะวิทยาการจัดการ
 • โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


CRRU OPEN HOUSE 2018
ติดต่อเรา

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 6018 ต่อ 200

: CRRUADMISSION