สำหรับอาจารย์/ผู้สอน

ผศ. จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางวันดี วงค์นาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อาจารย์อนุพงษ์ สมพฤกษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ

ผศ.ดร.พีรญา ชื่นวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและสถิติ

นางสาวชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวกนกอร กาววิไล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นายธนกฤต จันต๊ะนาเขต

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นางสาวขวัญนภา สาระไชย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณคำ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

นายณรงค์ เมืองมูล

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางสาวมาลัยพร พรหมยะกลาง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นายณัฐวุฒิ ไชยศรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางสาวเพื่อนพรรณ กังวานใจ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประมวลผลและสถิติ

นายนริศ แสงทอง

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นายเจษฎากร สมประสงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางสาวดวงใจ บุญโยง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นายภาสกร สารภี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายวิเชียร วงค์คำลือ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ

นายพิชญ์ ปินะถา

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายอิศรา พันสุภะ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

 

นายจิตรภานุ หงษ์หนึ่ง

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์