สำหรับอาจารย์/ผู้สอน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลง วันที่ 1 มีนาคม 2548