ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โชติพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์

กรรมการ

อาจารย์มณี จำปาแพง

กรรมการ

อาจารย์ชฎาพร แซ่ม้า

กรรมการ

นางวันดี วงค์นาค

กรรมการและเลขานุการ

นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ