ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โชติพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี

กรรมการ

อาจารย์มณี จำปาแพง

กรรมการ

อาจารย์ชฎาพร แซ่ม้า

กรรมการ

นางวันดี วงค์นาค

กรรมการและเลขานุการ

นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ