สำหรับนักศึกษา

ผศ. จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางวันดี วงค์นาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อาจารย์อนุพงษ์ สมพฤกษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ และหน่วยรับนักศึกษา

อาจารย์ ดร.พีรญา ชื่นวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและสถิติ

นางสาวชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ

 

นางสาวกนกอร กาววิไล

 

นางเอกฤทัย ดวงสนิท

 

นายธนกฤต จันต๊ะนาเขต

 

นายสิงห์แก้ว สมประสงค์

 

นางสุภาพรรณ์ สุวรรณคำ

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

นางสุพรรณ์ พันสุภะ

 

นายณรงค์ เมืองมูล

 

นางสาวมาลัยพร พรหมยะกลาง

 

นายณัฐวุฒิ ไชยศรี

 

นางสาวเพื่อนพรรณ กังวานใจ

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประมวลผลและสถิติ

นายนริศ แสงทอง

 

นายเจษฎากร สมประสงค์

 

นางสาวดวงใจ บุญโยง

 

นายภาสกร สารภี

 

นายวิเชียร วงค์คำลือ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ

นายพิชญ์ ปินะถา

 

นายอิศรา พันสุภะ

 

นายมวลชน เตวิยะ

หัวหน้ากลุ่มงานรับนักศึกษา