สำหรับนักศึกษา

on 2024-02-07 03:59

ให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์และเคาน์เตอร์ธนาคาร

  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  2. นาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนักศึกษาสามารถโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา