สำหรับนักศึกษา

on 2023-05-24 02:21

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2566 ให้ติดต่อรับคู่มือนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยพิมพ์ใบรับคู่มือนักศึกษาที่ ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา และนำใบรับคู่มือนักศึกษามาติดต่อรับคู่มือนักศึกษา