สำหรับนักศึกษา

on 2022-10-28 10:09

ให้นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ตรวจสอบเลขที่บัญชีจาก ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา(SIS) และให้มารับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงรายตั้งแต่วันที่ 1- 30  พฤศจิกายน 2565