สำหรับนักศึกษา

on 2022-04-21 03:36

ให้นักศึกษาท่ีมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป