สำหรับนักศึกษา

on 2021-12-24 04:08

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ  วันที่  24  ธันวาคม 2564

ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  มาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิ  ได้ตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม  2564 เป็นต้นไป เวลา 8.30 - 16.30 น.

(ตามวันและเวลาที่สำนักส่งเสริมวิชาการเปิดทำการ)

โดยจดลำดับที่ของเอกสาร ตามประกาศ และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกในการแจกเอกสาร


ในกรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง 

ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ มอบให้ผู้มารับ มารับแทน 

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบอำนาจ

       1. ใบมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องเขียนด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจ
       2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ (เซ็นสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบอำนาจ)
       3. บัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ