สำหรับนักศึกษา

on 2021-08-21 08:58

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ  วันที่  20 สิงหาคม 2564

ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ  มาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิ  ได้ตั้งแต่วันที่  21  สิงหาคม  2564 เป็นต้นไป เวลา 8.30 - 16.30 น. 

โดยจดลำดับที่ของเอกสาร ตามประกาศ และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกในการแจกเอกสาร

ตามวันและเวลาที่สำนักส่งเสริมวิชาการเปิดทำการ 

(วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นว้นหยุดราชการ)

(เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์ ตามกำหนดการปฏิทินวิชาการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)

ในกรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง 

ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ มอบให้ผู้มารับ มารับแทน 

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบอำนาจ

       1. ใบมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องเขียนด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจ
       2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ (เซ็นสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบอำนาจ)
       3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ (เซ็นสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบอำนาจ)