สำหรับนักศึกษา

on 2021-02-18 11:41

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ติดต่อรับเกียรติบัตร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย
กำหนดการ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สำนักวิชาบัญชี
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • คณะมนุษย์ศาสตร์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • คณะครุศาสตร์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.