สำหรับนักศึกษา

on 2019-09-24 02:50

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

กรณีไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและไม่ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562