สำหรับนักศึกษา

on 2019-07-19 11:15


กำหนดการรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

คณะ / วิทยาลัย / สำนักวิชา

วันจันทร์ที่ 22  กรกฎาคม  2562

คณะมนุษยศาสตร์

 

 

 

 

 

วันอังคาร 23 ถึง วันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สำนักวิชาการท่องเที่ยว

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

สำนักวิชาบัญชี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562

คณะครุศาสตร์

วันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2562


หมายเหตุ  :  นักศึกษาสามารถรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามวันที่กำหนด

                    ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามรายชื่อดังแนบ