สำหรับอาจารย์/ผู้สอน

on 2021-05-21 02:41

            ด้วยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลอจารย์พิเศษเข้าระบบฐานข้อมูล และเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษจ่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานทางวิชาการ

            เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลอาจารย์พิเศษในสังกัด ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้