สำหรับอาจารย์/ผู้สอน

on 2020-06-17 01:34

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการขยายเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COIVD-19)