สำหรับนักศึกษา

 • 1
  GEN4001 : การออกกำลังกายเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2560 [ฉบับภาษาอังกฤษ]
 • 2
  GEN3005 : สุนทรียสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 [ฉบับภาษาอังกฤษ]
 • 3
  GEN1146 : การรู้เท่าทันการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560
 • 4
  GEN1209 : ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ปีการศึกษา 2560
 • 5
  GEN1206 : ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ปีการศึกษา 2560
 • 6
  GEN1204 : ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ปีการศึกษา 2560
 • 7
  GEN1148 : สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560
 • 8
  GEN1147 : การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 • 9
  GEN1145 : กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2560
 • 10
  GEN1144 : การเมืองการปกครองของไทย ปีการศึกษา 2560
 • 11
  GEN1143 : ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2560
 • 12
  GEN1142 : พลังงานกับการดำเนินชีวิต ปีการศึกษา 2560
 • 13
  GEN1141 : การออกกำลังกายเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2560
 • 14
  GEN1137 : สมรรถนะของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
 • 15
  GEN1136 : การเมืองและกฏหมายโลก ปีการศึกษา 2560
 • 16
  GEN1135 : สุนทรียสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560
 • 17
  GEN1133 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560
 • 18
  GEN1132 : วิถีวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560
 • 19
  GEN1131 : พลเมืองดี ปีการศึกษา 2560
 • 20
  GEN1127 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560
 • 21
  GEN1126 : ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21 ปีการศึกษา 2560
 • 22
  GEN1125 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา 2560
 • 23
  GEN1124 : ท่องโลกด้วยภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
 • 24
  GEN1123 : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2560
 • 25
  GEN1122 : การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2560
 • 26
  GEN1121 : การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้อง ปีการศึกษา 2560
 • 27
  GEN1113 : สุขภาพ ปีการศึกษา 2560
 • 28
  GEN1112 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
 • 29
  GEN1111 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2560