รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน เดือน ปี
รับสมัคร

คลิก กรอกใบสมัคร

20 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 เมษายน 2562
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

คลิก ตรวจสอบการชำระเงิน

  1. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)
20 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 เมษายน 2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

24 เมษายน 2562

รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  1. 27 เมษายน 2562
  2. เวลา 08.30 – 16.00 น.
  3. หอประชุมกาสะลองคำ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปฐมนิเทศนักศึกษา

3 - 5 มิถุนายน 2562

วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

10 มิถุนายน 2562