รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประเภทสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
  4. ผู้สมัครตามข้อ 2.1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัครโดยใบรายงานผลการเรียน ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เท่านั้น