รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประเภทสอบคัดเลือก

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
การศึกษาปฐมวัย
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. 2. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • เงื่อนไข
 1. 1. สอบวัดความรู้พื้นฐาน
 2. 2. สอบวัดแววความเป็นครู
 3. 3. สอบวัดความสามารถในสาขาวิชาเอก
 4. 4. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
30
การสอนภาษาจีน 30
พลศึกษา 60
ภาษาอังกฤษ 60
ภาษาไทย 60
สังคมศึกษา 60
คหกรรมศาสตร์ 60
อุตสาหกรรมศิลป์ 30
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. 1. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนน PAT 7.4 60%
 2. 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. 2. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการครุสภา
 • เงื่อนไข
 1. 1. สอบวัดความรู้พื้นฐาน
 2. 2. สอบวัดแววความเป็นครู
 3. 3. สอบวัดความสามารถในสาขาวิชาเอก
 4. 4. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
60
วิทยาศาสตร์ 60
เคมี 60
ฟิสิกส์ 30
ชีววิทยา 60
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. 1. สาขาวิชาคณิจศาสตร์สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือสายคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 2. 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีเกรดเฉลี่ยรวม GPA 2.75 ขึ้นไป
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ภาษาจีน
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. 2. กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. 3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 1. เงื่อนไข
 2. สอบสัมภาษณ์
150
ภาษาญี่ปุ่น
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. 2. กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1. เงื่อนไข
 2. สอบสัมภาษณ์
60
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ : Internation Program)
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. 2. กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. 3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 1. เงื่อนไข
 2. สอบสัมภาษณ์
50
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. 2. กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. 3. มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่ในระดับดี (HSK ระดับ 3 หรือเทียบเท่า)
 1. เงื่อนไข
 2. สอบสัมภาษณ์
30