รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประเภทสอบคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน เดือน ปี
รับสมัคร

คลิก กรอกใบสมัคร

15 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

คลิก ตรวจสอบการชำระเงิน

  1. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ในเวลาทำการ
    จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)
15 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 17 มกราคม 2562
สอบข้อเขียน 20 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 มกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 27 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวเป็นนักศึกษา
  1. 10 กุมภาพันธ์ 2562
  2. เวลา 08.30 – 16.00 น.
  3. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศเรียกสำรอง 12 กุมภาพันธ์ 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษา 3 - 5 มิถุนายน 2562
วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 10 มิถุนายน 2562