รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามาจากสถาบันเดิม โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

  • กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามาจากสถาบันเดิม โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เท่านั้น