รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน

หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)

สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
นวัตกรรมการออกแบบ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาศิลปกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ 50
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
เทคโนโลยีก่อสร้าง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจหรือสาขาวิชาอื่น ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อได้
40
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
วิศวกรรมโลจิสติกส์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 40
วิศวกรรมพลังงาน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต และเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ 40
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
บริหารธุรกิจ (การจัดการ) สำเร็จการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา 50
บริหารธุรกิจ (การตลาด) สำเร็จการศึกษา ปวส. การตลาด 40
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  1. 1. อนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. 2. รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ
50
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  1. 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือ ปวส. สาขาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หรือ ปวส. สาขาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
  2. 2. เกรดเฉลี่ยน 2.00 ขึ้นไป
40
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีี (เทียบโอน)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง 50
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
การบริหารโรงแรม สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 20
การจัดการการท่องเที่ยว 20
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
บัญชีบัณฑิต สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี 80