รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
นวัตกรรมการออกแบบ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 50
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
เทคโนโลยีก่อสร้าง
 1. 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - การงานอาชัพและเทคโนโลยีมาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
 2. 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติ สามารถเข้าศึกษาต่อได้
40
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมโลจิสติกส์
 1. 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
 2. 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
40
วิศวกรรมพลังงาน
 1. 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิตหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่าหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสาขามารถเข้าศึกษาต่อได้
 2. 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต และเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อได้
40
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
การจัดการโลจิสติกส์ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 150
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 80
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 40
บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 150
บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 40
บริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่) 50
นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีี
นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 80
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 50
นิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) 50
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ภาษาไทย สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 100
ภาษาอังกฤษ 200
ภาษาเกาหลี 50
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. 2. รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ
70
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ชีววิทยา
 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
40
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
40
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 2. 2. รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่านเขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
40
คณิตศาสตร์
 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
40
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
การพัฒนาสังคม สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 80
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
 1. 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. 2. เกรดเฉลี่ยน 2.00 ขึ้นไป
80
สังคมและมานุษยวิทยา สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 30
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 30
จิตวิทยาสังคม 100
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ดุริยางคศิลป์ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 40
ทัศนศิลป์ 40
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
กราฟิกดีไซน์
 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
60
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
60
เทคโนโลยีสารสนเทศ 40
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 40
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 50
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
สาธารณสุขศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 100
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 40
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 40
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
การบริหารโรงแรม สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 80
การจัดการการท่องเที่ยว 50
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
บัญชีบัณฑิต สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 170
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีี
รัฐประศาสนศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 200
การปกครองท้องถิ่น 150
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
นิติศาสตรบัณฑิต
 1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
200
สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนที่รับสมัคร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
การแพทย์แผนไทย
 1. 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีวะที่มีพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 2. 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา (ม.6) สายสามัญหรือสายอาชีวะ (ปวช. ปี 3) ที่มีพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. 3. สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
90
หมายเหตุ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ติดต่อวิทยาลัยการแพทย์ฯ ก่อนชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า โทรศัพท์ 0 8985 44240 หรือ 0 5377 6063