รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน

เอกสารการรายงานตัว
จำนวน
สำเนาใบรายงานผลการเรียน (ใบ ร.บ. ที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา) พร้อมฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน 1 ฉบับ
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายเอกสารขนาด A4 เท่านั้น และให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกหน้า