รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน

เงื่อนไขของการสมัคร

  1. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโดยไม่เข้าร่วมในระบบ TCAS (Thai University Center Admission System)
  2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากยืนยันข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
  3. กรณีผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วถือว่าสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาที่มีผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ครบ ตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรณีสาขาวิชาใดมีผู้ชำนะเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา น้อยกว่า 15 คน ในวันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องใดๆ มิได้
  6. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจ ถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
  8. มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562
  9. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6018 ต่อ 200