รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน เดือน ปี
รับสมัคร

คลิก กรอกใบสมัคร

15 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

คลิก ตรวจสอบการชำระเงิน

  1. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ในเวลาทำการ
  2. โดยให้เลือกชำระค่าธรรมเนียมดังนี้
  1. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)
  2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)
15 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

4 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  1. 10 กุมภาพันธ์ 2562
  2. เวลา 08.30 – 16.00 น.
  3. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปฐมนิเทศนักศึกษา

3 - 5 มิถุนายน 2562

วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

10 มิถุนายน 2562